HAKEMUKSEN LIITTEET

Liitteet tuodaan vasta asukasvalintahaastatteluun. Älä siis lähetä niitä aikaisemmin.

1. TODISTUS TULOISTA

Mikäli olet töissä, tarvitset palkkatodistuksen tai palkkakuitin. Palkkatodistus on työnantajalta saatava todistus bruttokuukausituloista. Palkkakuitti on kuukausittain saatava tosite, jossa on eritelty, mistä palkka koostuu. Palkkakuitissa on myös kertymä kuluvan vuoden tuloista.

Mikäli olet työtön, ota mukaan todistus tämänhetkisistä tuloistasi. Näitä voi olla esim. Kelan päivärahatodistus, sosiaalitoimen toimeentulotukipäätös tai ammattiliiton maksama etuus.


2. VEROTODISTUS

Veroviranomaisen lähettämä todistus hakijan viimeksi vahvistetusta verotuksesta.


3. LISÄKSI OTA MUKAAN, MIKÄLI KOSKEVAT HAKIJAA

- talonkirjaote tai virkatodistus (toimita tämä mikäli asut tällä hetkellä erityisen ahtaasti)
- todistus eläkkeen määrästä (brutto euro/kk)
- raskaustodistus
- selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (mikäli sinulla on joka näkyy verotuksessa ota mukaan selvitys niistä)
- luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista
- asunnon asumiskelvottomuus tai muuttouhka nykyisestä asunnosta on osoitettava erillisellä selvityksellä
- Voit liittää mukaan myös oman selvityksesi asunnontarpeeseen vaikuttavasta muusta seikasta.

Seuraavat liitteet koskevat vain kiinteistö- ja asunto-osakkeiden omistajia:
Hakemukseen on liitettävä valtion lainoittamista omakotitaloista ja asunto-osakkeista isännöitsijän tai kunnan viranomaisen antama selvitys lunastus- tai enimmäishinnasta.

Muiden kiinteistöjen osalta on toimitettava rakennustarkastajan tai vastaavan arvio asunto-osakkeista, isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio mainitun omaisuuden käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on tapahtunut, on hakemukseen liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.

Jos asunto-osakeyhtiön osakkeita on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksista on annettava erillinen selvitys, josta käy ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

 

HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

TULOT JA OMAISUUS

Nykyiset kuukausitulot:

Merkitse tähän kuukausitulot, joista ei vielä ole vähennetty veroja.

Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen tulorajoista on luovuttu asukasvalinnassa myös kasvukeskuksissa, joissa tulorajoja on vielä sovellettu. Muutos astui voimaan valtioneuvoston päätöksellä 1.4.2008.

Valtioneuvoston ohjeiden mukaan, tulorajoista luopumisen jälkeen, asukkaat valitaan edelleen sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella. Asukasvalintaperusteet ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Myös hakijaruokakuntien etusijajärjestykseen asettaminen säilyy ennallaan - etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Siksi tulo- ja omaisuusselvitystä pyydetään edelleen.

Lisätietoja päätöksestä: http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=223912  

Omaisuuden käypä arvo: Merkitse tähän omaisuuden arvo (esim. osakkeet, kiinteistöt). Tavanomaista kulkuneuvoa ei tarvitse ilmoittaa.

Omaisuuteen kohdistuvat velat:

Merkitse tähän edellä mainitsemaasi omaisuuteen kohdistuvien lainojen määrä.


HAETTAVA ASUNTO

Merkitse tähän kohtaan paikkakunta/paikkakunnat, jolta haluat asuntoa hakea, haluamasi asuntotyyppi sekä vuokra, jonka olet valmis maksimissaan maksamaan. Vuokran maksimimäärää pohtiessasi ole realistinen suhteessa omiin kuukausituloihisi sekä paikkakunnan vuokratasoon.


TUKEA ITSENÄISEN ASUMISEN ALOITTAMISEEN

Osassa NAL:n nuorisoasuntoyhdistyksiä voi noin 17-23-vuotias nuori saada tukea itsenäisen asumisen aloittamiseen ja elämänsuunnitteluun. Tuki on suhteellisen lyhytaikaista. Tukitoiminnan lähtökohta on ns. normaali asuminen, missä onnistuminen edellyttää nuorelta omatoimisuutta ja motivaatiota yhteistyöhön.


ASUNNON TARPEEN SYYTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Valitse kohta joka kuvaa parhaiten tilannettasi. Huomioithan, että täytät myös lisäkentät, mikäli niitä avautuu. Avoimeen kohtaan "Muu asunnon tarpeeseen vaikuttava seikka" voit aina kertoa tilanteestasi hiukan lisää, mikäli haluat.

 

SELVITYS VEROTETTAVASTA OMAISUUDESTA

Selvitys koskee hakijan tai kanssahakijan verotettavaa omaisuutta, ei vanhempien omaisuutta. Tarkempaa selvitystä pyydetään, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.